Bộ dây chuyền Hư Không Tạng Bồ tát Obsidian

320.000