Dây chuyền bạc hình Bồ tát Quan Thế Âm tuyệt đẹp

409.500