Tượng đá non nước hình Quan Thế Âm Bồ tát

160.000